Aktuality

20. 9. 2021 Odpověď na dopis odborných lékařských společností
Asociace pro ochranu soukromí a osobních údajů odpovídá jménem dotčených rodičů na dopis odborných lékařských společností ze 17. května. Odpověď upozorňuje na manipulativní charakter pořadu, na konkrétní nepravdy a lži v něm obsažené a avizuje, že pokud chce někdo v budoucnosti spojovat změny v oblasti péče o děti s postižením s pořadem Infiltrace – Obchod s nadějí, budou se tomu rodiče všemi dostupnými prostředky bránit. Adresáty jsou Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, Česká neurologická společnost ČLS JEP, Společnost dětské neurologie ČLS JEP, Psychiatrická společnost ČLS JEP, Sekce dětské a dorostové psychologie Psychiatrická společnosti ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR.

14. 9. 2021 RRTV odkládá naše podání
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odložila podání ze 3. května 2021 ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Infiltrace. Stále tak tedy platí, že RRTV naposledy vyhověla stížnosti na porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace v roce 2014.

23. 8. 2021 Odvolání proti zrušení předběžných opatření zamítnuto
Po odvoláních České televize nakonec Městský soud v Praze 4 zrušil 14. května předběžná opatření z 11. března 2021. Odůvodnil to v jednom případě procesními důvody, v druhém případě pak argumentem že, pořad již byl odvysílán a není ani dostupný v online archivu televize, takže předběžné opatření již není třeba (!). Česká televize se tedy předběžnému opatření proti odvysílání pořadu vlastně ubránila tím, že pořad odvysílala. Naše odvolání bylo zamítnuto 23. srpna 2021.

13. 7. 2021 Česká televize hrozí žalobou kvůli tomuto webu
Česká televize předžalobní upomínkou pohrozila spolku Asociace pro ochranu soukromí a osobních údajů, který provozuje tento web, žalobou pro údajné porušení práv k ochranné známce. Asociace se ho měla dopustit tím, že na doméně infiltrace.cz poskytuje informace o pořadu, který Česká televize odvysílala. Jedná se tak o další krok, kterým se Česká televize snaží umlčet veškerou snahu uvést jí poskytované jednostranné informace na pravou míru. Televize přitom v rozporu se základními etickými standardy novinářské profese nenechala rodiče dotčených dětí vyjádřit se k tématu přímo v pořadu, neposkytla jim prostor v navazující debatě, odmítla v souladu se zákonem podanou žádost o uveřejnění odpovědi a nyní aktivně usiluje o umlčení webu infiltrace.cz.

29. 6. 2021 Stížnost Odborné skupiny Vládního výboru
Odborná skupina pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením zaslala na pořad Infiltrace – Obchod s nadějí stížnost Radě České televize, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Vládnímu výboru pro práva dítěte a Národní radě osob se zdravotním postižením. Konstatuje v ní, že Česká televize výrobou a odvysíláním pořadu porušila Úmluvu OSN o právech dítěte, Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, porušila právní předpisy na ochranu osobnosti a ochranu osobních údajů, zákon o České televizi a zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Vyzývá dotyčné orgány a instituce, aby se stížností zabývali a podnikli patřičná opatření k nápravě a prevenci vzniku takovýchto pochybení ze strany České televize.

18. 6. 2021 Uplatnění práva na odpověď zamítnuto
28. května a 4. června 2021 jsme dostali dvě reakce na naše žádosti o uplatnění práva na odpověď. Česká televize je označuje za nedůvodné a odmítá jim vyhovět.

10. 6. 2021 Spolek Roprodesa uvádí na pravou míru lži ČT
Spolek Roprodesa (Rodiče pro děti s autismem) připravil videokomentář k pořadu Infiltrace – Obchod s nadějí, ve kterém konfrontuje jeho manipulace a lži s realitou.