Jak se bráníme

2. 2. 2023 Na základě našeho podání zahajuje s Českou televizí řízení Úřad pro ochranu osobních údajů ve věci podezření ze spáchání přestupků proti zákonu 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a dalším nařízením.

12. 10. 2022 Ombudsman konstatuje, že RRTV nepochybila, když ve věci možného přestupku rozhodla o odložení.

22. 5. 2022 Podali jsme Etické komisi Asociace klinických psychologů stížnost na účast PhDr. Pavla Krále, PhD. v pořadu Infiltrace – Obchod s nadějí a obsah jeho vystoupení.

20. 6. 2022 Etická komise Asociace klinických psychologů nepřijala naši stížnost na PhDr. Pavla Krále, PhD. Podle vyjádření komise vystupoval PhDr. Král za Odbornou radu Asociace a Etická komise může řešit pouze stížnosti na jednotlivé členy AKP ČR.

červen 2022 Podali jsme na Radu České televize rozsáhlou stížnost. Na dvaceti stranách textu a ve dvaceti přílohách předkládáme množství informací a důkazů jako o skutečnostech, o kterých pořad informoval zavádějícím nebo lživým způsobem, tak o lobbistickém pozadí natáčení, které je v přímém rozporu s posláním České televize jako veřejnoprávního média.
Reakcí rady je odpověď na dříve podanou stížnost na pořad Infiltrace – Obchod s nadějí Národní rady osob se zdravotním postižením (najdete ji v Aktualitách).

8. 3. 2022 Na základě našeho podnětu zahájila zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková šetření.

18. 2. a 2. 3. 2022 U Obvodního soudu pro Prahu 4 bylo formálně zahájeno jednání ve věci žalob na ochranu osobnosti, kterou rodiče podali za své tajně natáčené nezletilé děti.

30. 11. 2021 Obrátili jsme se na kancelář veřejného ochránce práv se žádostí o to, aby vahou svého úřadu v mezích své působnosti a svých pravomocí zahájil šetření a prověřil, zda Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, jakožto správní úřad s jasně vymezenými úkoly, zcela nerezignovala na výkon svých pravomocí. Poukázali jsme přitom na to, že se RRTV 14. 9. při odložení našeho podnětu žádným způsobem nevypořádala se skutečnostmi, které jsme uváděli v podnětu k zahájení správního řízení. Kancelář ombudsmana potvrdila, že se bude podnětem zabývat.

20. 9. 2021 Asociace pro ochranu soukromí a osobních údajů odpovídá jménem dotčených rodičů na dopis odborných lékařských společností ze 17. května. Společnosti zde píší, že natočení pořadu Infiltrace – Obchod s nadějí „vyžadovalo velkou osobní statečnost všech, kteří se na něm podíleli.“ Odpověď upozorňuje na manipulativní charakter pořadu, na konkrétní nepravdy a lži v něm obsažené a avizuje, že pokud chce někdo v budoucnosti spojovat změny v oblasti péče o děti s postižením s pořadem Infiltrace – Obchod s nadějí, budou se tomu rodiče všemi dostupnými prostředky bránit. Adresáty jsou Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, Česká neurologická společnost ČLS JEP, Společnost dětské neurologie ČLS JEP, Psychiatrická společnost ČLS JEP, Sekce dětské a dorostové psychologie Psychiatrická společnosti ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR.

14. 9. 2021 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odložila podání ze 3. května 2021 ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Infiltrace. Stále tak tedy platí, že RRTV naposledy vyhověla stížnosti na porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace v roce 2014.

31. 5. 2021 jsme na několika místech Prahy a Ostravy vylepili billboardy propagující web Infiltrace.cz. Nemáme samozřejmě takové možnosti oslovit veřejnost, jako veřejnoprávní televize s rozpočtem 6,84 miliard korun ročně, ale jsme v právu a nechceme, aby Česká televize v tichosti nakonec celou věc zametla pod koberec.

14. 5. 2021 na základě našeho návrhu na nařízení exekuce předběžného opatření, které se ČT rozhodla nerespektovat, soudní exekutor nařídil ČT stáhnout pořad z webového archivu ivysilani.cz a současně uložil ČT pokutu 50 000 Kč. Po odvolání České televize pak po několika dnech odvolací soud z procesních důvodů vrátil věc soudu prvního stupně. Nakonec bylo předběžné opatření zrušeno s argumentem, že pořad již byl odvysílán a není ani dostupný v online archivu televize, takže předběžné opatření již není třeba (!). Naše odvolání bylo zamítnuto 23. srpna 2021.

11. 5. 2021 jsme se na Českou televizi obrátili s další žádostí o uplatnění práva na odpověď. I ta zůstala v zákonné lhůtě bez odpovědi a i na ni jsme nakonec dostali 4. června zamítavou odpověď.

7. 5. 2021 jsme se na Českou televizi obrátili s žádostí o uplatnění práva na odpověď dle ust. § 35 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Česká televize se k ní v zákonné lhůtě nijak nevyjádřila. Odpověď nakonec přišla 28. května, naše žádost je v ní označena za nedůvodnou a televize jí odmítá vyhovět.

3. 5. 2021 jsme zaslali Radě pro rozhlasové a televizní vysílání podnět shrnující naše námitky vůči pořadu, 17. května 2021 jsme jej pak ještě doplnili. Rada se na svém zasedání 18. května 2021 rozhodla vyžádat od České televize vysvětlení, které má dodat do 30 dnů.

7. 4. 2021 jsme k rukám ředitele České televize Petra Dvořáka odeslali výzvu k mimosoudnímu urovnání sporu. Zůstala bez reakce.

23. 3. 2021 jsme se na Českou televizi obrátili s další předžalobní výzvou. Na tu jsme 9. dubna 2021 dostali na dlouho jedinou odpověď České televize. V ní slibuje “vyjádření v co nejkratší době”, které ale nikdy nepřišlo.

15. 3. 2021 jsme České televizi zaslali předžalobní výzvu shrnující výhrady k vysílání pořadu. Zůstala bez odpovědi.

11. 3. 2021 jsme požádali Obvodní soud pro Prahu 4, aby České televizi zakázal vysílat záběry dětí s postižením natočené skrytou kamerou při terapiích. 7. dubna pak tento soud v případě dvou dětí skutečně vydal předběžné opatření, ve kterém stojí, že Česká televize „je povinna zdržet se zveřejnění nebo zpřístupnění veřejnosti audiovizuálních záběrů nezletilé/ho (…), pořízených skrytou kamerou pro pořad INFILTRACEObchod s nadějí.”

11. 3. 2021 jsme poprvé veřejně vyjádřili své nesouhlasné stanovisko s pořadem. Pro zachování anonymity jsme to udělali s pomocí organizace Rodiče pro děti s autismem (ROPRODESA).