Aktuality

19. října 2023 projednával Výbor pro mediální záležitosti Poslanecké sněmovny za přítomnosti generálního ředitele České televize Jana Součka a zástupců Rady České televize a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání stížnost na pořad Infiltrace – Obchod s nadějí. Svůj pohled zde představil také zástupce poškozených rodičů. Výbor vzal na vědomí současnou situaci, kdy rodiče vedou s ČT soudní spory a probíhá také šetření Úřadu na ochranu osobních údajů s tím, že bude vývoj dále pozorně sledovat.

26. dubna 2023 Česká televize v rámci své “zdržovací taktiky” navrhuje, aby roli nezávislého znalce u soudu sehrál MUDr. Radkin Honzák. Spolupracovník České televize, člověk, o kterém Česká televize natočila dva dokumenty (oba v režii Šárky Maixnerové, režisérky Infiltrace – Obchod s nadějí), který měl v České televizi vlastní talkshow (v režii Šárky Maixnerové), který byl odborným poradcem některých předchozích dílů série Infiltrace a který vysílání pořadu na svém blogu několikrát velmi vášnivě obhajoval.

12. února 2023 Na žádost soudu předkládá znalecký posudek k pořadu Infiltrace – Obchod s nadějí Mgr. Lucie Vozáková, BCBA, Cerifikovaná behaviorální analytička v metodě ABA. Dle jejího zjištění byla kvalifikace vedoucí terapeutky v době natáčení dostatečná, podobně jako dalších osob. Součástí posudku jsou i vyjádření klinického psychologa a speciálního terapeuta, kteří s jedním z dětí natáčených skrytou kamerou osobně pracují a které potvrzují pozitivní dopad terapie. Česká televize také potvrzuje znalkyni, že natočený materiál k pořadu smazala (což je v přimém rozporu s tím, co vedoucí pracovníci České televize tvrdili před odvysíláním pořadu).

2. února 2023 V souvislosti s pořadem Infiltrace – Obchod s nadějí  zahajuje s Českou televizí řízení Úřad pro ochranu osobních údajů ve věci podezření ze spáchání přestupků proti zákonu 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a dalším nařízením.


12. října 2022 Obdrželi jsme odpověď na naši stížnost vůči postupu RRTV od ombudsmana Stanislava Křečka. Konstatuje se v ní, že RRTV pochybila v tom, že ve věci možného přestupku nevydala usnesení s náležitostmi rozhodnutí podle právního řádu (rozhodnutí tedy postrádá zdůvodnění), nepochybila ale, když ve věci možného přestupku rozhodla o odložení. Kancelář ombudsmana přijala z našeho pohledu účelové a bizarní zdůvodnění České televize pro RRTV, že je třeba posuzovat nikoli pořad samotný, ale také navazující Diskusi odborníků, ve které se ale zúčastnění hosté nesměli vyjadřovat k samotnému pořadu. Pro zajímavost: zatímco pořad Infiltrace: Obchod s nadějí sledovalo 232 tisíc diváků, následující Diskusi odborníků jen 128 tisíc diváků (ATO – Nielsen Admosphere živě).

20. června 2022 Etická komise Asociace klinických psychologů nepřijala naši stížnost na PhDr. Pavla Krále, PhD. Podle vyjádření komise vystupoval PhDr. Král za Odbornou radu Asociace a Etická komise může řešit pouze stížnosti na jednotlivé členy AKP ČR.


červen 2022 Podali jsme na Radu České televize rozsáhlou stížnost. Na dvaceti stranách textu a ve dvaceti přílohách předkládáme množství informací a důkazů jak o skutečnostech, o kterých pořad informoval zavádějícím nebo lživým způsobem, tak o lobbistickém pozadí natáčení, které je v přímém rozporu s posláním České televize jako veřejnoprávního média. Součástí stížnosti je také posudek, který hodnotí, nakolik byl pořad v souladu se zásadami novinářské etiky. Vypracoval jej doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. z Katedry mediálních studií a žurnalistiky, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 

3. června 2022 Odeslali jsme soudu informaci o tom, že nedošlo k mimosoudní dohodě s Českou televizí. Požadovali jsme, aby nám Česká televize objasnila, jak naložila s materiálem natočeným skrytou kamerou, aby se zavázala, že tento materiál už nepoužije, že náš soukromý život už nebude předmětem zájmu tvůrců pořadu a že se televize omluví a převezme odpovědnost za jednání osob, které sama označuje za své spolupracovníky. Na naše návrhy Česká televize nepřistoupila.

22. května 2022 Podali jsme Etické komisi Asociace klinických psychologů stížnost na účast PhDr. Pavla Krále, PhD. v pořadu Infiltrace – Obchod s nadějí a jeho vystoupení, které se dle našeho přesvědčení neshoduje s Etickým kodexem Asociace klinických psychologů.

březen 2022 Již loni v dubnu jsme Českou televizi vyzývali k tomu, aby s ohledem na budoucí soudní spory nijak nemanipulovala s natočeným materiálem a ve stejné době se ředitel vývoje pořadů a programových formátů Jan Maxa veřejně vyjadřoval v tom smyslu, že u pořadu Infiltrace si Česká televize vždy uchovává veškerý natočený materiál pro případný soud. Navzdory tomu všemu nás v průběhu jednoho ze soudních sporů informoval právní zástupce České televize o tom, že veškerý skrytou kamerou tajně natočený materiál Česká televize nenávratně smazala.

8. března 2022 Na základě našeho podnětu zahájila zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková šetření ohledně toho, jak s naším podnětem naložila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Na Kancelář Veřejného ochránce práv jsme se obrátili poté, co RRTV odložila naši stížnost, aniž by se jakkoli vyrovnala s jejím obsáhlým a dokumenty podloženým zdůvodněním.


18. 2. 2022 a 2. 3. 2022 U Obvodního soudu pro Prahu 4 bylo formálně zahájeno jednání ve věci žalob na ochranu osobnosti, kterou rodiče podali za své tajně natáčené nezletilé děti. Soud se zástupci obou stran projednal možnosti smírného vyřešení sporu. Rodiče jsou vstřícní a za určitých okolností jsou připraveni jednat o tom, že nebudou uplatňovat peněžitou náhradu za nemajetkovou újmu, pokud Česká televize poskytne věrohodné informace o tom, jak s natočenými audiovizuálními záběry naložila. Měla by na sebe také převzít závazek, že natočené záběry již nikdy nebudou moci být zneužity k újmě jejich dětí.

16. února 2022 Rada české televize odpovídá na stížnost Národní radě osob se zdravotním postižením ČR. Konstatuje zde, že Česká televize v našem případě “používá obvyklou taktiku” tedy “zákopovou válku a hru o čas” a “zkoušku výdrže stěžovatelů”. Dále Rada mimo jiné uvádí, že “v případě Obchodu s nadějí zašla Česká televize daleko za hranice etiky”, že zde “dochází k často matoucí a zastírací argumentaci o veřejném zájmu. Především jde o práci se skrytou kamerou.” Další vývoj této kauzy bude Rada sledovat. Tato odpověď je členy Rady prezentována také jako stanovisko k naší stížnosti.

20. 9. 2021 Odpověď na dopis odborných lékařských společností
Asociace pro ochranu soukromí a osobních údajů odpovídá jménem dotčených rodičů na dopis odborných lékařských společností ze 17. května. Odpověď upozorňuje na manipulativní charakter pořadu, na konkrétní nepravdy a lži v něm obsažené a avizuje, že pokud chce někdo v budoucnosti spojovat změny v oblasti péče o děti s postižením s pořadem Infiltrace – Obchod s nadějí, budou se tomu rodiče všemi dostupnými prostředky bránit. Adresáty jsou Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, Česká neurologická společnost ČLS JEP, Společnost dětské neurologie ČLS JEP, Psychiatrická společnost ČLS JEP, Sekce dětské a dorostové psychologie Psychiatrická společnosti ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR.

14. 9. 2021 RRTV odkládá naše podání
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odložila podání ze 3. května 2021 ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Infiltrace. Stále tak tedy platí, že RRTV naposledy vyhověla stížnosti na porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace v roce 2014.

23. 8. 2021 Odvolání proti zrušení předběžných opatření zamítnuto
Po odvoláních České televize nakonec Městský soud v Praze 4 zrušil 14. května předběžná opatření z 11. března 2021. Odůvodnil to v jednom případě procesními důvody, v druhém případě pak argumentem že, pořad již byl odvysílán a není ani dostupný v online archivu televize, takže předběžné opatření již není třeba (!). Česká televize se tedy předběžnému opatření proti odvysílání pořadu vlastně ubránila tím, že pořad odvysílala. Naše odvolání bylo zamítnuto 23. srpna 2021.

13. 7. 2021 Česká televize hrozí žalobou kvůli tomuto webu
Česká televize předžalobní upomínkou pohrozila spolku Asociace pro ochranu soukromí a osobních údajů, který provozuje tento web, žalobou pro údajné porušení práv k ochranné známce. Asociace se ho měla dopustit tím, že na doméně infiltrace.cz poskytuje informace o pořadu, který Česká televize odvysílala. Jedná se tak o další krok, kterým se Česká televize snaží umlčet veškerou snahu uvést jí poskytované jednostranné informace na pravou míru. Televize přitom v rozporu se základními etickými standardy novinářské profese nenechala rodiče dotčených dětí vyjádřit se k tématu přímo v pořadu, neposkytla jim prostor v navazující debatě, odmítla v souladu se zákonem podanou žádost o uveřejnění odpovědi a nyní aktivně usiluje o umlčení webu infiltrace.cz.

29. 6. 2021 Stížnost Odborné skupiny Vládního výboru
Odborná skupina pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením zaslala na pořad Infiltrace – Obchod s nadějí stížnost Radě České televize, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Vládnímu výboru pro práva dítěte a Národní radě osob se zdravotním postižením. Konstatuje v ní, že Česká televize výrobou a odvysíláním pořadu porušila Úmluvu OSN o právech dítěte, Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, porušila právní předpisy na ochranu osobnosti a ochranu osobních údajů, zákon o České televizi a zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Vyzývá dotyčné orgány a instituce, aby se stížností zabývali a podnikli patřičná opatření k nápravě a prevenci vzniku takovýchto pochybení ze strany České televize.

18. 6. 2021 Uplatnění práva na odpověď zamítnuto
28. května a 4. června 2021 jsme dostali dvě reakce na naše žádosti o uplatnění práva na odpověď. Česká televize je označuje za nedůvodné a odmítá jim vyhovět.

10. 6. 2021 Spolek Roprodesa uvádí na pravou míru lži ČT
Spolek Roprodesa (Rodiče pro děti s autismem) připravil videokomentář k pořadu Infiltrace – Obchod s nadějí, ve kterém konfrontuje jeho manipulace a lži s realitou.

7. 6. 2021 V týdeníku Marketing & media vyšel komentář Tomáše Hečka
V oborovým médiu, které se věnuje se oblasti byznysové komunikace, reklamy, marketingu a médií, vyšel komentář mediálního zástupce rodičů.


31. 5. 2021 Vylepili jsme billboardy
Na několika místech Prahy a Ostravy jsme vylepili billboardy, propagující web Infiltrace.cz. Nemáme samozřejmě takové možnosti oslovit veřejnost, jako veřejnoprávní televize s rozpočtem 6,84 miliard korun ročně, ale jsme v právu a nechceme, aby Česká televize v tichosti nakonec celou věc zametla pod koberec.
 

28. 5. 2021 Česká televize stáhla díl Infiltrace z iVysílání
Poté, co jsme poukázali na to, že Česká televize stáhla díl Infiltrace – Obchod s nadějí z iVysílání a ten tak není k dispozici k přehrání online na jejích stránkách, potvrdila Česká televize, že to je reakce na vydání exekučního příkazu.

18. 5. 2021 ČT má do 30 dnů podat vysvětlení RRTV
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na svém zasedání zabývala naší stížností a rozhodla se vyžádat si od České televize vysvětlení. Televize je má dodat do 30 dnů.

17. 5. 2021 Pořad se stává politickou kartou
Česká televize a kancelář ombudsmana dostala dopis iniciovaný MUDr. Alenou Šebkovou, předsedkyní Odborné společností praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (k náhledu například zde). Autorka v něm píše, že „uvedení pořadu vyžadovalo velkou osobní statečnost všech, kteří se na něm podíleli.“ Podepisují je zástupci sedmi odborných společností. Z pořadu se tak definitivně stává karta v politické hře o změnu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

14. 5. 2021 Česká televize v exekuci
Rodiče požádali o exekuci nesplněného předběžného opatření soudu a exekutor uložil České televizi pokutu ve výši 50.000 Kč, které má spolu s náklady exekučního řízení uhradit. Po odvolání České televize pak po několika dnech odvolací soud z procesních důvodů vrátil věc soudu prvního stupně a v této věci se dále rozhoduje.

6. 5. 2021 Neúnavný Radkin Honzák
Psychiatr Radkin Honzák, odborný poradce pořadu Infiltrace a moderátor talkshow České televize Kabinet Dr. Honzáka (ČSFD: 25 %, vedoucí projektu: Šárka Maixnerová, dramaturgie: Ivana Lokajová) věnoval pořadu Infiltrace – Obchod s nadějí svůj čtvrtý blogspot.

3. 5. 2021 Stížnost RRTV
Obrátili jsme se na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání s podnětem shrnující naše námitky vůči pořadu, který jsme 17. května 2021 ještě dále doplnili.

3. 5. 2021 Vladimír Just o Infiltraci Svůj pohled na tento díl cyklu Infiltrace zveřejnil teatrolog a mediální kritik Vladimír Just.

24. 4. 2021 Budeme se bránit
Portál Seznam Zprávy zveřejnil rozhovor s jedním z rodičů, ve kterém mluví o tom, že celá skupina bude usilovat satisfakci o očištění jména rodičů, terapeutů i centra poškozeného pořadem Infiltrace.

22. 4. 2021 Pohled JXD Portál Forum24 zveřejnil názor Jiřího X. Doležala na pořad.

21. 4. 2021 Rozhovory v DVTV: Jana Gandalovičová a Šárka Maixnerová
Internetová televize DVTV natočila k pořadu 2 rozhovory. Na obranu našeho spolku vystoupila MUDr. Jana Gandalovičová, sama matka dítěte s PAS. Pořad hájila jeho režisérka Šárka Maixnerová, která zde mimo jiné tvrdila, že pořad Infiltrace “není náš formát” (což dodnes nevíme co vlastně znamená).

20. 4. 2021 Podcast: lidé z ČT se nám omlouvají Mediální zástupce rodičů Tomáš Hečko byl hostem podcastu Flowee a hovořil zde o zkušenosti, kterou při práci na tomto případu udělal.

13. 4. 2021 Národní pedagogický institut se ohrazuje proti pořadu Infiltrace
Proti pořadu se den po odvysílání, 13. dubna 2021, ohrazuje Národní pedagogický institut, jehož dvě pracovnice se v pořadu objevily. Ve svém prohlášení pořad prohlásil za „tendenční a záměrně dehonestující“ a postavil se za své dvě zaměstnankyně „jejichž vyjádření byla vytržena z kontextu a tendenčně sestříhána, což může vést k jejich profesní dehonestaci„. Národní ústav pro vzdělávání se proto obrátí s podnětem na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.

12. 4. 2021 Web Infiltrace spuštěn
Přes předběžné opatření soudu Česká televize pořad Infiltrace – Obchod s nadějí odvysílala a záběry, které neměla dle soudu použít, jen digitálně upravila. Jako obranu proti lžím a manipulacím pořadu “Infiltrace – obchod s nadějí” spustila skupina rodičů web Infiltrace.cz. Web přináší na jednom místě informace, které pořad manipulativně zatajil, a výčet lží a nepravd, které v něm zazněly.

12. 4. 2021 Infiltrátorka promluvila
Seznam zprávy zveřejnily rozhovor s Barborou Boháčkovou, která potvrdila, že v centru natočila skrytou kamerou 200 hodin materiálu. Další rozhovor pak dala portálu iRozhlas 18. dubna.

10. 4. 2021 Předběžné opatření soudu
Média, konkrétně Seznam Zprávy, informují o tom, že Obvodní soud pro Prahu 4 vydal dvě předběžná opatření, kterými České televizi zakázal použít záběry dvou nezletilých dětí, které autorky dokumentu tajně natočili skrytou kamerou v průběhu terapie.

9. 4. 2021 Podpora Petra Třešňáka
Svůj pohled na pořad zveřejnil novinář, spisovatel a předseda spolku Děti úplňku Petr Třešňák. Pořad nazval „veřejná poprava. Bez důkazů, bez možnosti obhajoby, s využitím křivých obvinění, zatajování informací a s komentáři zkompromitovaných znalců.“

7. 4. 2021 Pořad Infiltrace bude přece jen uveden
Česká televize oznámila, že pořad uvede 12. dubna jen s minimálními úpravami. Kromě portálu Českého rozhlasu o tom informoval i portál iDnes a web Vitalia.

2. 4. 2021 Facebookový status na Den porozumění autismu
První verze pořadu unikla z České televize a tak jsme mohli vidět nejen upoutávky, ale celý pořad připravený k vysílání. Symbolicky na tento den jsme na facebookovém účtu našeho mediálního zástupce Tomáš Hečka zveřejnili výčet lží, které pořad “Infiltrace – obchod s nadějí” obsahuje.

27. 3. 2021 Poprvé se můžeme hájit v médiích
Média, konkrétně Seznam Zprávy, nám poprvé dávají hlas a informují jak o námitkách, které vůči pořadu máje, tak o právních krocích, které podnikáme. O záležitosti informoval i portál iDnes.

25. března 2021 Se stížností na pořad se na Radu České televize obrací Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

12. 3. 2021 Infiltrace se 15. března nebude vysílat
Česká televize oznámila, že pořad v původně ohlášeném termínu 15. března nebude vysílat. Situace si začínají všímat média.

11. 3. 2021 Vyjádření rodičů zaštítěné ROPRODESA Rodiče, kteří si přejí zachovat anonymitu, se k obsahu upoutávek vyjadřují skrze organizaci Rodiče pro děti s autismem (ROPRODESA).

10. 3. 2021 Status, který nebylo možné ignorovat
Alexandra Hroncová, sama matka dítěte s PAS, zveřejnila na Facebooku status, ve kterém popsala situaci a vyzvala Českou televizi ke stažení pořadu z vysílání.

8. 3. 2021 Česká televize zveřejňuje upoutávky na pořad Infiltrace – obchod s nadějí
Česká televize uveřejnila upoutávky na pořad Infiltrace – obchod s nadějí. Rodiče se tímto způsobem z televize dozvídají, že jejich děti byly natáčeny skrytou kamerou při terapiích.